ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ………….. ฝันร้ายของผู้ชอบแชร์

กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

 

สื่อลามกอนาจารเด็ก
สื่อลามกอนาจารเด็ก

ประมวลกฎหมายอาญาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็กในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งก่อนหน้านี้  กฎหมายมีการกล่าวถึงการข่มขืนกระทำชำเรา  การกระทำอนาจาร การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร  แต่มิได้มีการกล่าวถึงการครอบครอง หรือการส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่จากกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขนี้ ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย โดยการแกไขนี้ จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นี้

ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่นี้ได้ให้นิยาม “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ว่าหมายถึงวัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้

ความผิดตามกฎหมายใหม่ กำหนดไว้ว่า ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในส่วนความผิดของผู้กระทำความผิดที่ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั่นคือ ครอบครองอย่างเดียวก็ผิดแล้ว หากครอบครองแล้วส่งต่อ ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นอกจากนี้ หากครอบครองเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่ออวด หรือมีส่วนหรือเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยกวับสื่อลามกอนาจารเด็กหรือทำให้แพร่หลาย โดยการโฆษณาหรือไขข่าวประการใดๆว่ามีคนครองครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ก็คงเป็นความผิดเช่นเดียวกัน โดยระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ดังนั้น ผู้ที่ชื่นชอบกับการดูสื่อลามกอนาจารของเด็กหรือจำหน่ายจ่ายแจกหรือแม้กระทั่งการส่งต่อ จะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นว่าปัจจุบันนี้ กฎหมายได้มีการกำหนดโทษไว้โดยตรงแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกระทำความผิดกันต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nitithornlaw@gmail.com หรือ Line ID: 9ekk

By: เอกพล ยวงนาค