ความผิดฐานเสพยาเสพติด

กฎหมายอาญา ความผิดฐานเสพยาเสพติด

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ( ฝ่าฝืนมาตรา 15 )

จำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่1,000,000-5,000,000 บาท

ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ
ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3

จำคุกตั้งแต่ 4 ปี – ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บาท

จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ
ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3

จำคุกตั้งแต่ 4 ปี – 15 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 80,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ
เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3แต่ไม่ถึง20 กรัม

จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 400,000 –5,000,000 บาท

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ
ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3

จำคุกตั้งแต่ 1-10ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 –200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57

จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( มาตรา 91)

ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี
หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( มาตรา 93/1 วรรค 1)

ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขืนใจ ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย
ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้น  ( มาตรา 93/2)

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต
นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย (ตามมาตรา 15 วรรค 3)

1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี
มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
0.75 มก.ขึ้นไป

หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่ จำนวนหน่วยการใช้
15 หน่วยการใช้ขึ้นไป

หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่
300 มก.ขึ้นไป

2. แอมเฟตามีน หรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน

มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
375 มกขึ้นไป

หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่ จำนวนหน่วยการใช้
15 หน่วยการใช้ขึ้นไป

หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่
1.5 กรัม ขึ้นไป

3. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจากข้อ1และ2

มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่

3 กรัม   ขึ้นไป