ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ………….. ฝันร้ายของผู้ชอบแชร์

  ประมวลกฎหมายอาญาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็กในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งก่อนหน้านี้  กฎหมายมีการกล่าวถึงการข่มขืนกระทำชำเรา  การกระทำอนาจาร การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร  แต่มิได้มีการกล่าวถึงการครอบครอง หรือการส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่จากกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขนี้ ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย โดยการแกไขนี้ จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นี้ ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่นี้ได้ให้นิยาม “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ว่าหมายถึงวัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ความผิดตามกฎหมายใหม่ กำหนดไว้ว่า ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในส่วนความผิดของผู้กระทำความผิดที่ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั่นคือ ครอบครองอย่างเดียวก็ผิดแล้ว […]

Continue Reading

จะทำอย่างไรเมื่อถูกหลอกขายพระปลอม

ในยุคสมัยปัจจุบันที่เศรษฐกิจไม่ค่อยราบรื่น และธุรกิจหลายต่อหลายคนถดถอย ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่หากินด้วยวิธีการที่แปลกๆมากขึ้น บางอย่างก็อาจจะเป็นวิธีทำใช้มานานแล้ว แต่เนื่องจากความไม่รู้ของคน ทำให้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ ยังคงหากินได้อย่างสม่ำเสมอ การหากินของพวกมิจฉาชีพที่เป็นที่ฮิตกันเหลือเกินเรื่องหนึ่งคือการหลอกขายพระปลอม ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องของการหากินบนความศรัทธาของคน แถมพระแต่ละองค์ แต่ละพิมพ์ บางครั้ง มีจุดตายจุดตำหนิที่ถ้าไม่ใช่นักเล่นพระมืออาชีพของพระสายนั้นๆแล้ว บางทีถึงกับแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าพระที่ตนเช่ามานั้น เป็นพระแท้หรือพระปลอม ดังนั้น คำพูดที่ว่า “เงินท่านแท้ พระผมแท้” จึงไม่เป็นจริงเสมอไป บทความนี้ จึงขอนำข้อแนะนำเบื้องต้นเมื่อเราถูกหลอกให้เช่าพระปลอม ว่าเราจะดำเนินการอะไรอย่างไรได้บ้าง ปกติแล้ว กรณีของการหลอกลวงและเอาพรนะปลอมมาปล่อยให้เช่านั้น ในมุมมองความผิดอาญาแล้ว ถือว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งข้อกฎหมายจะระบุในประมวลกฎหมายอาญาดังนี้ มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความแตกต่างของมาตรา 341 และมาตรา 343 […]

Continue Reading

Basic Business Organization in Thailand

There are many kinds of business organization for person who would like to do business in Thailand. However, the basic and most favorable are as followings: 1. Sole Proprietorship : The Sole Proprietorship is an unincorporated business owned by one person. All the proprietor’s assets, both business and personal, are subject to attachment or other […]

Continue Reading

สิทธิของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

บ่อยครั้งที่จะมีคำถามเข้ามาว่าเมื่อลูกจ้างถุกเลิกจ้างแล้ว ลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้าง ซึ่งกรณีนี้ บ่อยครั้งที่ลูกจ้างจะนึกถึงแต่กรณีที่ว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ตนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหรือไม่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากเงินชดเชยที่ลูกจ้างอาจเรียกร้องได้ตามกฎหมายคุ้มคองแรงงานแล้ว ลูกจ้างยังอาจจะมีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย การที่ลูกจ้างจะมีสิทธิเรียกร้องในส่วนใดได้บ้างนั้น จำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป ในบางกรณี ลูกจ้างอาจจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยได้ แต่อาจจะไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ฎีกา 724/2549 : ลูกจ้างได้ลาป่วยอ้างว่าเป็นไข้หวัดในเดือนเมษายน 2546 ทั้งเดือน โดยลาต่อเนื่องกันถึง 8 ครั้ง บางครั้งนานนับสิบวัน ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ลูกจ้างเป็นหัวหน้าพนักงานขายต้องควบคุมดูแลพนักงานขายในการจำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ให้แก่นายจ้าง แต่กลับลาป่วยทั้งเดือนโดยไม่ได้มาทำงานเลยย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ถือว่าลูกจ้างหย่อนสมรรณภาพในการทำงาน การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรการมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ลูกจ้าง คดีนี้ในศาลแรงงาน ลูกจ้างได้เรียกร้องมาทั้งในส่วนของค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งในชั้นศาลแรงงานนั้น ได้มีคำพิพากษาให้นายจ้างต้องจ่ายทั้งค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ลูกจ้าง แต่ศษลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ดังนั้น ตัวอย่างฎีกานี้ จึงเป็นที่เห็นได้ว่า บางกรณี ลูกจ้าง อาจจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชย แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างจะได้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยเสมอในทุกกรณี ถามว่าทำไมลูกจ้างในคดีนี้ จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย? ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ลูกจ้างมีสิทธิในการลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง (แต่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 30 วันต่อปี) จึงมีความเป็นไปได้ว่า กรณีดังกล่าว ลูกจ้างยังคงใช้สิทธิของตนเองภายใต้กฎหมายอยู่ […]

Continue Reading

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายเว็บไซด์

ปัจจุบันนี้ที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคไอทีอย่างเต็มรูปแบบ มีเว็บไซด์เกิดขึ้นมากมาย ว่ากันว่าการจัดทำเว็บไซด์ในปัจจุบัน ง่ายกว่าในสมัยก่อนมากมาย ทั้งนี้ เนื่องจากว่ามีโปรแกรมสำเร็จลักษณะ CMS ต่างๆ มาช่วยให้การจัดทำเว็บไซด์ง่ายขึ้น แม้คนที่ไม่มีพื้นความรู้ในภาษา php ต่างๆ ก็สามารถใช้ภาษาสำเร็จเหล่านี้เข้ามาช่วยได้ ในปัจจุบัน เว็บไซด์เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีจำนวนไม่ใช่น้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เว็บไซด์บางเว็บก็ปิดตัวไป บางเว็บ ดูดีมีศักยภาพ แต่ผู้พัฒนาเว็บไซด์ ไม่มีทุนที่จะต่อยอดได้ ก็จะนำเว็บไซดืเหล่านั้นออกมาขาย ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนมือทั้งการโอนย้ายโดเมนและการโอนย้ายฐานข้อมูลในโฮส บ่อยครั้งที่การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่าย เจรจาปากเปล่าโอนเงินและโอนความเป็นเจ้าของเว็บไซด์ให้แก่กัน แต่ในขณะเดียวกัน บางครั้ง ข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่ตกลงด้วยวาจา ดังนั้น หากมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันการผิดสัญญา ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย บทความนี้ นำเสนอตัวอย่างสัญญาซื้อขายเว็บไซด์เพื่อเป็นข้อมูล ทั้งนี้ เนื้อหาในสัญญาอาจจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ เนื้อหาและขนาดของเว็บไซด์ด้วย สัญญาที่เป็นตัวอย่างนี้ ได้เคยมีการร่างให้แก่ลูกความและได้มีการใช้จริงแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ โดยเพื่อป้องกันสิทธิของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และอาจจะปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ความต้องการของคู่สัญญา และหวังว่าสัญญานี้ จะเป็นประโยชน์บ้างตามสมควร ในโอกาสหน้า จะพยายามหาโอกาสนำตัวอย่างสัญญามาแบ่งปันกันอีก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nitithornlaw@gmail.com หรือ โทรสายด่วน (099) 456-9782 ดาวน์โหลด […]

Continue Reading