ถ้าคิดจะรัก….การหมั้นสำคัญหรือไม่

The  world  is  beautiful  with  your  smile , Life  is  so  wonderful  with  your  love  ดีไหมครับ  ถ้าโลกสวยด้วยรอยยิ้ม  ชีวิตรื่นรมย์ด้วยความรัก  อ่านดูแล้วจะได้ทำให้ท่านสบายใจกับความรักได้ทุกวันเลย ความรักของหนุ่มสาวชาวไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องสำคัญซึ่งนิยมและปฎิบัติกันมาช้านาน   เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม  ฝ่ายชายอาจจะบอกกับพ่อแม่เพื่อให้ทราบ  และนำเข้าไปสู่การหมั้นกับฝ่ายหญิงก่อนที่จะแต่งงานกัน 

Continue Reading

บัตรประชาชนเด็ก” มิติใหม่ มากมายสิทธิประโยชน์

กลายเป็นประเด็นฮอตที่กำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้ เมื่อเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปจะต้องมีบัตรประชาชน! จากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ที่มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประชาชน โดยร่างพระราชบัญญัติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่จะถึงนี้

Continue Reading

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะของการกระทำผิดหรือการก่อให้เกิดภยันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมา  จากการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ จำแนกตามวัตถุหรือระบบที่ถูกกระทำ คือ 1. การกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) 2. การกระทำต่อระบบข้อมูล (Information System) 3. การกระทำต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Computer Network) “ระบบคอมพิวเตอร์”  “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรออิกส์หรือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  ซึ่งมีการตั้งโปรแกรมให้ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังนั้น “ระบบคอมพิวเตอร์” จึงได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมูลผลข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) อันประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ต่างๆ ในการเข้ารับหรือป้อนข้อมูล (Input) นำออกหรือแสดงผลข้อมูล (Output) และบันทึกหรือเก็บข้อมูล (Store and Record)   ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงอาจเป็นอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องอันอาจมีลักษณะเป็นชุดเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่าย และมีลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่กำหนดไว้และไม่มีการแทรกแทรงโดยตรงจากมนุษย์ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะหมายถึง ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน   “ระบบข้อมูล”  “ระบบข้อมูล” หมายถึง กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้าง […]

Continue Reading

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายเว็บไซด์

ปัจจุบันนี้ที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคไอทีอย่างเต็มรูปแบบ มีเว็บไซด์เกิดขึ้นมากมาย ว่ากันว่าการจัดทำเว็บไซด์ในปัจจุบัน ง่ายกว่าในสมัยก่อนมากมาย ทั้งนี้ เนื่องจากว่ามีโปรแกรมสำเร็จลักษณะ CMS ต่างๆ มาช่วยให้การจัดทำเว็บไซด์ง่ายขึ้น แม้คนที่ไม่มีพื้นความรู้ในภาษา php ต่างๆ ก็สามารถใช้ภาษาสำเร็จเหล่านี้เข้ามาช่วยได้ ในปัจจุบัน เว็บไซด์เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีจำนวนไม่ใช่น้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เว็บไซด์บางเว็บก็ปิดตัวไป บางเว็บ ดูดีมีศักยภาพ แต่ผู้พัฒนาเว็บไซด์ ไม่มีทุนที่จะต่อยอดได้ ก็จะนำเว็บไซดืเหล่านั้นออกมาขาย ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนมือทั้งการโอนย้ายโดเมนและการโอนย้ายฐานข้อมูลในโฮส บ่อยครั้งที่การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่าย เจรจาปากเปล่าโอนเงินและโอนความเป็นเจ้าของเว็บไซด์ให้แก่กัน แต่ในขณะเดียวกัน บางครั้ง ข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่ตกลงด้วยวาจา ดังนั้น หากมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันการผิดสัญญา ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย บทความนี้ นำเสนอตัวอย่างสัญญาซื้อขายเว็บไซด์เพื่อเป็นข้อมูล ทั้งนี้ เนื้อหาในสัญญาอาจจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ เนื้อหาและขนาดของเว็บไซด์ด้วย สัญญาที่เป็นตัวอย่างนี้ ได้เคยมีการร่างให้แก่ลูกความและได้มีการใช้จริงแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ โดยเพื่อป้องกันสิทธิของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และอาจจะปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ความต้องการของคู่สัญญา และหวังว่าสัญญานี้ จะเป็นประโยชน์บ้างตามสมควร ในโอกาสหน้า จะพยายามหาโอกาสนำตัวอย่างสัญญามาแบ่งปันกันอีก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nitithornlaw@gmail.com หรือ โทรสายด่วน (099) 456-9782 ดาวน์โหลด […]

Continue Reading